Tron-Futuristic-Motorcycle-hisheji (1)这款未来摩托的车的设计灵感直接来自于著名的科幻电影“Tron”,现已开始在苏富比拍卖行进行售卖,价格在25000到40000美元之间。作为艺术家及合伙人的Chris Andrews在过去的三年里设计出了这款摩托车,它的两个车轮由电脑控制的电动马达提供动力。  Tron-Futuristic-Motorcycle-hisheji (3) Tron-Futuristic-Motorcycle-hisheji (4) Tron-Futuristic-Motorcycle-hisheji (5) Tron-Futuristic-Motorcycle-hisheji (6)