playground-hisheji-00 (1)

这所西班牙南部加迪斯的一所学校,建筑设计Julio Barreno Gutiérrez为孩子们打造了 一个结构鲜明的游乐场。这个微型建筑由蓝色和粉红色的多面体结构组合而成,这个做法让平淡无奇的校园增添了很多乐趣,更唤起了孩子们的好奇心。除去颜色,有趣的结构和星星点点的灯光组合,让孩子觉得这里更加好玩儿。

playground-hisheji-00 (2) playground-hisheji-00 (3) playground-hisheji-00 (4) playground-hisheji-00 (5) playground-hisheji-00 (6) playground-hisheji-00 (7) playground-hisheji-00 (8) playground-hisheji-00 (9) playground-hisheji-00 (10) playground-hisheji-00 (11)