glass planet-hisheji (1)15年来,加州艺术家Merry Coor一直致力于设计小行星和彗星形状的玻璃项链。每颗玻璃珠都填充了一些骨灰,借以缅怀斯人。她喜欢得到一些逝者的照片,有关他们的故事或者是他们写过的信件,用来创作客户与宝石的私人情感联系。 glass planet-hisheji (2) glass planet-hisheji (3) glass planet-hisheji (4) glass planet-hisheji (5) glass planet-hisheji (6)